Algemene voorwaarden

webshop www.kaasbijwijn.nl

Algemene voorwaarden webshop en winkel

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, offerte en overeenkomst tussen
Le Cockelon en de klant via deze webshop. De klant accepteert de uitsluitende toepasselijkheid van
deze algemene voorwaarden door bestelling.

Ieder aanbod van Le Cockelon via de webshop is vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand door
aanvaarding door Le Cockelon van de bestelling en betaling door de klant via Mollie en of ideal als
aangegeven in de webshop.

De producten worden door Le Cockelon geleverd voor persoonlijke informatie, kennisoverdracht
en/of promotiedoeleinden. Le Cockelon beweert en garandeert niet dat de inhoud van de geleverde
producten correct, volledig en of actueel is. Het geleverde product mag op geen enkele wijze
commercieel worden gebruikt voor wederverkoop, tenzij met voorafgaande schriftelijke
toestemming daartoe van Le Cockelon.

Le Cockelon zal het bestelde product uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door Le Cockelon van de
betaling door de klant verzenden aan het bij Le Cockelon bekende adres of naar keuze van de klant
naar het door de klant opgegeven verzendadres, tenzij Le Cockelon anders bericht.

De prijzen die op de website gecommuniceerd worden zijn inclusief btw en gelden op het moment
van bestelling.

Le Cockelon is slechts aansprakelijk voor directe schade en wel maximaal tot het door de klant voor
het geleverde product betaalde bedrag waaruit de aansprakelijkheid is voortgekomen.

Le Cockelon is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd
ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden begrepen
iedere oorzaak, die Le Cockelon redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en/of voorkomen,
waaronder begrepen storing van de website, webshop, Mollie (PSP) en of iDeal. In geval van overmacht
wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel
of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Le Cockelon tot enige
schadevergoeding dienaangaande is gehouden.

Le Cockelon behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Koog aan de Zaan – Juli 2023

Kom langs

Wo t/m Vr

10:00 -18:00

Za

09:00 – 17:00

Bestellen

Contact

Telefoon

075 6160244

E-mail

bestellen@lecockelon.nl

Winkel

Le Cockelon
Zuideinde 38
1541 CD Koog aan de Zaan